An Dương Global's Profile on Staff Me Up

An Dương Global

Quảng Trị, Quang Tri

http://staffmeup.com/profile/anduongglobal

Summary

Công ty CP Thương mại Phát triển kỹ thuật và Nhân lực quốc tế (viết tắt ADG) thành lập ngày 9/9/2005, có trụ sở chính đặt tại số 09 Nguyễn Hữu Khiếu, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam ANDUONG GLOBAL là công ty hàng đầu chuyên về cung

Recos

Would you like to write a recommendation for An Dương? Write a Recommendation »