Thủ Thiêm Zeit River's Profile on Staff Me Up

Thủ Thiêm Zeit River

Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

http://staffmeup.com/profile/thuthiemzeitriverscomvn

Summary

​​Dự án Thủ Thiêm Zeit River là dự án bất động sản mới nhất của tập đoàn GS E&C Hàn Quốc, là tổ hợp không gian sống mang lại sự thoải mái và đẳng cấp. Xem ngay tại thuthiemzeitrivers.com.vn #thuthiemzeitrivers #thu_thiem_zeit_rivers

Recos

Would you like to write a recommendation for Thủ Thiêm? Write a Recommendation »