Boy - Film (Theatrical) (1969)

Filters
Sort by:
Hikaru Hayashi

Hikaru Hayashi

Music
Toshimi Kinoshita

Toshimi Kinoshita

Production Manager
Masayuki Nakajima

Masayuki Nakajima

Producer
Hideo Nishizaki

Hideo Nishizaki

Sound
Kiyoshi Ogasawara

Kiyoshi Ogasawara

Assistant Director
Nagisa Ôshima

Nagisa Ôshima

Director
Daiji Ozeki

Daiji Ozeki

Assistant Director
Seizo Sengen

Seizo Sengen

Director of Photography
Sueko Shiraishi

Sueko Shiraishi

Editor
Akira Suzuki

Akira Suzuki

Sound Effects Editor
Tsutomu Tamura

Tsutomu Tamura

Screenplay
Jusho Toda

Jusho Toda

Art Director
Takuji Yamaguchi

Takuji Yamaguchi

Producer
Yashuhiro Yoshioka

Yashuhiro Yoshioka

Director of Photography
Yun-do Yun

Yun-do Yun

Assistant Director