Tri bogatyrya i Shamakhanskaya tsaritsa - Film (Feature-length) (1980)