Ni avec toi, ni sans toi - Film (Feature-length) (1985)