Full Contact (Xia Dao Gao Fei) - Film (Theatrical) (1992)