Houston Tennaco Marathon Aired On Kprc - Reality/Doc (TV) (1984)