Frostberg The Turkey Hamster Planet, Yomogogos - Reality/Doc (TV) (2008)