Gotham Sound & Communications - Reality/Doc (TV) (2013)