Cardio Kickboxing Workouts with Sensei Guillermo Gomez - Reality/Doc (TV) (2014)