Frostberg The Turkey Hamster Planet, Yomogogos - TV (2008)