Shikashika: a documentary short - Film (Short) (2006)