Shin Yorokobimo Kanashimimo Ikutoshitsuki - Film (Feature-length) (1986)