Pliumbum, ili Opasnaia Igia - Film (Feature-length) (1987)