Chelovek S Bulvara Kapushinov - Film (Feature-length) (1988)