School on Fire (Xue Xiao Feng Yun) - Film (Feature-length) (1988)