Ijintachi Tono Natsu - Film (Theatrical) (1989)

Filters
Sort by:
Shinichi Ichikawa

Shinichi Ichikawa

Screenwriter
Nobuhiko Obayashi

Nobuhiko Obayashi

Director
Yoshihisa Sakamoto

Yoshihisa Sakamoto

Director of Photography
Kazuo Satsuya

Kazuo Satsuya

Art Director
Masatsugu Shinozaki

Masatsugu Shinozaki

Music
Shigemi Sugisaki

Shigemi Sugisaki

Producer
Taichi Tamada

Taichi Tamada

Source Material