Usureyuku Kioku No Nakade - Film (Feature-length) (1992)