Mizu no naka no hachigatsu - Film (Feature-length) (1995)