Elton John: Tantrums and Tiaras - Film (Theatrical) (1997)