Omni Lab Sydney Australia - Reality/Doc (TV) (2005)