Intimate Portrait: Melody Thomas Scott - TV (2003)