The Adventures of Spaghetti Cowboy, Spookey Ruben's Dizzy Playground - TV (2009)